Dr. Asok Jayaraj P

Senior Consultant Cardiac Anesthesiologist
Cardiac MICC

Dr. Vinod

Consultant Cardiac Anaesthesiologist
Cardiac MICC

Dr. Raghuram

Consultant Anaesthesiologist
Cardiac MICC

Dr. Lakshmi Sukumaran

Consultant Cardiac Anaesthesiologist
Cardiac MICC

Dr. Aneesh J David

Consultant Anaesthesiologist
Cardiac MICC